Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Конкурси
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Нормативни актове
Примерни съдебни бланки
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Съдебни изпълнители - публични продани
Профил на купувача
Правна помощ
 СПРАВКИ ПО ДЕЛА    Свършени дела  
 Свършили дела

ЗА СПРАВКА ПО №,  ВИД ДЕЛО И ГОДИНА

ПОСЕТЕТЕ ЦУБИПСА (Централен уеб-базиран

интерфейс за публикуване на съдебни актове):

http://legalacts.justice.bg 

 

2019г.

 Януари 2019 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31  
 Февруари 2019 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28      
 Март 2019 01 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29      
 Април 2019 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 30      
 Май 2019 02 03 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 30 31      
 Юни 2019 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28      
 Юли 2019 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31
 Август 2019 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30  
 Септември 2019 02 03 04 05 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 24 25 26 27 30        
 Октомври 2019 01 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
 Ноември 2019 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29    
 Декември 2019 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13                          

 СПРАВКИ ЗА ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

 2018г.  2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 2010г. 2009г. 2008г.


Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР