Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Съдебни изпълнители - публични продани
 СПРАВКИ ПО ДЕЛА    Свършени дела  
 Свършили дела

ЗА СПРАВКА ПО №,  ВИД ДЕЛО И ГОДИНА

ПОСЕТЕТЕ ЦУБИПСА (Централен уеб-базиран

интерфейс за публикуване на съдебни актове):

http://legalacts.justice.bg 

2017г.

 Януари 2017 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31    
 Февруари 2017 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28      
 Март 2017 01 02 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31  
 Април 2017 03 04 05 06 07 10 11 12 13 18 19 20 21 24 25                

 

СПРАВКА 

 2016г.  2015г.  2014г.   2013г.   2012г.   2011г.   2010г.   2009г.   2008г. 

 Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР