Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Конкурси  
 Конкурси за свободни щатни бройки в Окръжен съд - Ловеч
New Page 1

ОКРЪЖЕН СЪД – гр.ЛОВЕЧ

 

Със заповед № 148/07.03.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Ловеч е обявен конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд Ловеч за една свободна щатна бройка.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Документи във връзка с конкурса:

 

Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в окръжен съд – Ловеч

Декларация по чл.137 ал.2 ПАС

Декларация по чл.141 ал.2 т.1 ПАС

Длъжностна характеристика

Етичен кодекс на магистратите

Етичен кодекс на съдебните служители

Правилник за администрацията в съдилищата

Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г.

Медийна стратегия на съдебната власт

Медиен наръчник

_________________________

Публикувано на 11.03.2019г.

 

 

Списък на допуснатите кандидати

_______________________

Публикувано на 15.04.2019г.

 

 

Съобщение за класиран кандидат

_______________________

Публикувано на 15.05.2019г.

 

 

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР