Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Конкурси
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Нормативни актове
Примерни съдебни бланки
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Съдебни изпълнители - публични продани
Профил на купувача
Правна помощ
 
 613517 
 Начална страница  
 Представяне

Можете да посетите новата страница на ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ на адрес lovech-os.justice.bg


ПОСЕТЕТЕ РАЗДЕЛ
<<Обяви и Съобщения >>
за да научите последните съобщения от
ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

 

 

IBI POTE VELET POPULUS, UBI LEGES VALENT
(иби поте валет популус уби легес валент)
ТАМ Е СИЛЕН НАРОДЪТ, ДЕТО СЕ ЗАЧИТАТ ЗАКОНИТЕ

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА

са разположени в областните центрове. В България техният брой е 28. В съдебния район на всеки окръжен съд има един или няколко районни съдилища. Окръжният съд ръководи и контролира дейността на районните съдилища от неговия съдебен район, като:
1. осъществява общо организационно ръководство за усъвършенстване на дейността им;
2. извършва периодично ревизии на тяхната работа, включително на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;
3. анализира и обобщава своята и на районните съдилища съдебна практика;
4. организира повишаването на квалификацията на съдиите.
Решенията на районните съдилища се обжалват пред окръжния съд като втора инстанция.

На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

а) исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;
б) исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за защита на вещни права върху недвижими имоти и движими вещи и за трудови спорове по Кодекса на труда;
в) исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд;
г) искове за установяване недопустимост или нищожност на вписаните в регистъра на окръжния съд обстоятелства, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.

Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника.
В производството по несъстоятелност се вземат предвид интересите на кредиторите, длъжника и неговите работници.


Вписване образуването, преобразуването, обявяването в ликвидация и прекратяването на юридически лица, които не са търговци, и обстоятелствата, които се отнасят до тях, когато със закон е предвидено вписване в регистър на съд.

На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за тежки престъпления, в т.ч. убийства, причиняване на телесна повреда, отвличания, придобиване и държане на наркотици с цел разпространение, изнасилвания, придружени с причиняване на тежка телесна повреда, престъпления против републиката, длъжностни престъпления и др.IUS EST ARS BONI ET AEQUI.
Правото е изкуство [за познаване] на доброто и справедливото.

 Апелативен съд 
гр. Велико Търново
Прокуратура 
гр. Ловеч
Адвокати 
Ловешка адвокатска колегия
Телефон: 068 / 623502
Нотариуси 
Нотариуси
Ловешки съдебен окръг
Мнения и предложения 
Пишете ни
Връзки 
Връзки в Интернет
За гр. Ловеч 
Информация за града
Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР